• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

CO2-Prestatieladder


De CO2-Prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De SKAO benoemt de CO2-Prestatieladder in de brochure de CO2-Prestatieladder, Samen zorgen voor minder CO2. “De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.”
Deze duurzame prestatieladder zorgt voor een directe CO2-reductie en draagt bij aan maatschappelijke bewustwording over de opwarming van de aarde. Door organisaties te stimuleren hun eigen CO2-footprint te verlagen tracht de CO2-Prestatieladder bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen die Nederland zichzelf opgelegd heeft.

Wie heeft de CO2-Prestatieladder ontwikkeld?

De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk ontwikkeld door ProRail en word sinds 2009 gebruikt in de spoorsector. Snel bleek dat meerdere aanbieders van aanbestedingen de mogelijkheden zagen van de CO2-Prestatieladder en hebben de CO2-Prestatieladder breed ingezet. Initiatiefnemer ProRail heeft op 16 maart 2011 de CO2-Prestatieladder verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Hoe word de kwaliteit van de CO2-Prestatieladder bewaakt?

De SKAO draagt de verantwoordelijkheid voor alle zaken aangaande de CO2-Prestatieladder. Daarmee word gedoeld op het gebruik en het door ontwikkelen van de CO2-Prestatieladder. Daarnaast draagt de SKAO zorg voor het beheer van het certificaatschema en het verbreden van het bereik door het aantal deelnemende sectoren te vergroten. Iedere organisatie die de CO2-Prestatieladder wil gaan gebruiken bij aanbestedingen dient toestemming te verkrijgen van de stichting. Daarmee tracht de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen de kwaliteit te garanderen en de CO2-Prestatieladder zorgvuldig toe te passen.

Uitgangspunten van de CO2-Prestatieladder om CO2-reductie te realiseren

Een tweetal uitgangspunten zijn cruciaal voor het succes van de brede toepasbaarheid van deze duurzame prestatieladder. Als eerste is de CO2-Prestatieladder erop gericht dat organisaties op eigen initiatief maximaal bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De organisatie is vrij om te bepalen op welke wijze dat gerealiseerd word. Daarmee direct ook het tweede uitgangspunt, de CO2-Prestatieladder is erop ingericht ondernemers minimaal te belasten en te belemmeren door regels en voorschriften. Dit komt praktische resultaten, creativiteit en innovatie ten goede die als fundament beschouwd kunnen worden voor de duurzame vernieuwing van de bedrijfsvoering, producten of activiteiten. Volgens het SKAO heeft de CO2-Prestatieladder: “ De ambitie dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de CO2-Prestatieladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.”

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder van het SKAO biedt een helder en toegankelijk instrumentarium voor het meten van duurzaamheid bij organisaties. Dit instrumentarium wordt door overheidsinstanties en bedrijven gebruikt voor het gunnen van veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de CO2-Prestatieladder is dat duurzaamheidsinitiatieven beloond moeten worden. De duurzame inspanningen van organisatie worden met deze ladder gehonoreerd door een fictieve korting op de inschrijfprijs. Dit wordt ook wel het gunningsvoordeel van de CO2-Prestatieladder genoemd.

De CO2-Prestatieladder van het SKAO betreft een vijftal treden waarop bepaalde CO2-prestaties behaald worden:

Trede 5.     Het bedrijf draagt bij sector brede CO2-reductieprogramma’s en stimuleert leveranciers CO2-bewust te ondernemen naast de eigen bijdrage aan de CO2-reductie.
Trede 4.   Beschikking over kwantitatieve doelstellingen voor ketenemissies, onderhouden dialoog met stakeholders en initiatieven aantonen op CO2-reductie binnen de keten.
Trede 3.   Het bedrijf maakt de CO2-uitstoot meetbaar en stuurt daar beleidsmatig actief op. Het bedrijf beschikt over een officiële CO2-emissie-inventaris volgens de gestelde standaarden die goedgekeurd zijn door een geaccrediteerde instelling.
Trede 2.   Het bedrijf heeft de energiestromen in kaart gebracht en communiceert daar intern structureel over. Daarnaast heeft de organisatie concrete kwantitatieve doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het terugbrengen van de CO2-uitstoot.
Trede 1.  

De organisatie is op de hoogte van duurzame initiatieven in de keten en heeft inzicht in de eigen energiestromen. Het bedrijf communiceert adhoc intern over energiebeleid maar is nog niet concreet in de uitvoering.

 
Beoordeling voor de CO2-bewust certificering
Het beoordelen van de CO2-prestatie geschiedt aan de hand van vier invalshoeken:
  1.   Zelfinzicht
  2.   Reductie-commitment
  3.   Transparantie

  4.   Samenwerking

Deze hebben ieder een eigen weegfactor: zelfinzicht (40%), reductie-commitment (30%), transparantie (20%) en samenwerking (10%). Op basis van deze beoordelingscriteria zal de totaalbeoordeling ten behoeve van de CO2-bewust certificering plaatsvinden. Hoe hoger de trede waarop het bedrijf gecertificeerd word hoe hoger het gunningsvoordeel in het aanbestedingstraject.

Iedere participerende organisatie inventariseert de eigen CO2-prestatie door gebruik te maken van het certificeringsschema en auditchecklijsten. Een certificerende instelling controleert deze gegevens en draagt zorg voor de uiteindelijke CO2-bewust certificering op basis van de aangereikte informatie op het gebied van duurzaamheid.

Voor uitgebreid inzicht in de treden van de CO2-Prestatieladder en de bijbehorende beoordelingscriteria kunt u de handboek CO2-Prestatieladder van het SKAO hanteren.

Voordelen van de CO2-Prestatieladder door het reduceren van uw CO2-uitstoot

Het onmiskenbare voordeel uiteraard is dat u door uw duurzame beleid meer kans maakt om in aanmerking te komen op grote (inter)nationale aanbestedingen binnen te halen voor uw organisatie. Daarnaast heeft u daar direct voordeel bij doordat uw eigen energieverbruik sterk verminderd is waardoor u lagere energiekosten heeft dan voorheen.

De meeste initiatieven op gebied van duurzame energie zijn voorzien van EIA subsidie waardoor de aanschafprijs aanzienlijk lager is. U draagt u uw duurzame imago uit onder uw doelgroep en u laat zien dat uw organisatie een milieubewuste maatschappij en schoon milieu belangrijk vind. Om inzicht te krijgen in uw huidige CO2-footprint kunt u de CO2-berekening gebruiken van Bouwend Nederland (de vereniging van bouw- en infrabedrijven).
CO2 prestatieladder

Hoe kan ECOdrive uw CO2-uistoot verminderen en u helpen een hogere trede te behalen op de CO2-Prestatieladder?

Energie benodigd voor vervoer en transport betreft bij de meeste bedrijven een groot aandeel van de totale CO2-uitstoot. Echter blijft vervoer van cruciaal belang voor organisaties om uw mensen of producten op de juiste bestemming te krijgen. Zakelijk wegvervoer blijft, maar het kan wel zuiniger zonder u daarmee met extra kosten of reistijd te belasten. U kunt uw brandstofkosten en CO2-uitstoot aanzienlijk verlagen door uw voertuigen uit te rusten met ECOdrive.

Een lagere CO2-footprint in uw aanbestedingsproces? ECOdrive helpt u uw CO2-uitstoot terug te dringen en een hogere score te behalen op de CO2-Prestatieladder. Hiermee heeft u concrete gunningsvoordelen in uw aanbestedingsproces. Uw wagenpark berusten met ECOdrive heeft als gevolg dat u tot 15% minder CO2-uitstoot met uw voertuigen.

CO2 ladder

Tot wel 15% brandstofbesparing en minder CO2-uitstoot met ECOdrive!

ECOdrive ondersteunt fleetowners en stimuleert voertuigbestuurders door actief in te grijpen als het aantal toeren per versnelling volgens “Het Nieuwe Rijden” overschreden wordt. Daarmee bent u als fleetowner gegarandeerd van milieubewust rijgedrag en is het mogelijk tot 15% brandstofbesparing en CO2-reductie te realiseren. Uw bestuurders dragen direct een duurzame bedrijfsfilosofie uit om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten. Met ECOdrive bent u altijd zeker dat uw werknemers het gewenste rijgedrag vertonen en de beoogde besparingsdoelstellingen realiseren.

Zuinig rijden met minder CO2-uitstoot

Milieubewust rijden en optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden”. Het Nieuwe Rijden haalt de excessen uit de rijstijl door onder andere sneller door te schakelen. Het Nieuwe Rijden levert u veel op, namelijk ontspannen achter het stuur, veiliger rijgedrag, geluidsreductie, brandstofbesparing en milieuontlasting door een vermindering in de uitstoot van broeistofgassen en schadelijke stoffen. Met ECOdrive dragen uw bestuurders direct uw duurzame bedrijfsfilosofie uit om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten.
ECOdrive CO2-bewust rijden

“Het Nieuwe Rijden”, waarom met ECOdrive?

“Het Nieuwe Rijden” is afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder, duurzaam rijden wordt immers bepaald door de mate waarin gas gegeven word. ECOdrive ontleent zijn bestaansrecht aan het feit dat de gewenste aanpassingen in het rijgedrag bij berijders snel vervagen. Met ECOdrive bent u altijd zeker dat uw werknemers het gewenste rijgedrag vertonen en uw organisatie de beoogde besparingsdoelstellingen realiseert.

Met ECOdrive maakt u het mogelijk de CO2-uitstoot van uw wagenpark sterk te verlagen, tevens middels de diverse tools die wij uw organisatie aanbieden kunnen wij u ondersteunen door uw CO2-uitstoot en de belasting van het milieu van uw wagenpark voor u in kaart te brengen.

Wat betekent “Het Nieuwe Rijden” met ECOdrive voor uw CO2-Prestatieladder?

Voor meer informatie over CO2-reductie door middel van “Het Nieuwe Rijden” en waarom juist samen met ECOdrive zie MVO - Het Nieuwe Rijden. Wilt u weten wat u kunt besparen door “Het Nieuwe Rijden” binnen uw organisatie te introduceren in combinatie met de ECOdrive? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.